1

  • برای برخورداری از دعای آن حضرت نسبت به خودمان

  • شناخت دشمنان حضرت

  • شناخت رهبر و الگوی زمان و تنها عامل پیوند ما با خداوند

  • عنایت خاص حضرت به زندگی مادی و معنوی ما